• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Історико-краєзнавчий музей

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Методичної ради

Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

25 січня 2012р.

Директор Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст. Н.М.Кубай

СТАТУТ

історико-краєзнавчого музею

при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ст.
Макарівського району
Київської області

Прийнято на засіданні ради історико-краєзнавчого музею Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 25 січня 2012 р.

1. Загальні положення

Історико-краєзнавчий музей при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь.

Призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури рідного краю.

Робота по створенню музею розпочалася в 1987 році учнями школи. Відкрито історико-краєзнавчий музей у 1989 році. Музей реставрований, реконструйований та доповнений новими експозиціями в 2009 році.

В музеї знаходяться унікальні матеріали про героїчний бойовий шлях Героя Радянського Союзу контр-адмірала уродженця села Новосілки І.Х. Кучеренка, матеріали з історії села Новосілки з найдавніших часів до сьогодення.

Музей у своїй діяльності керується Законом України “Про музеї і музейну справу”, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, “Положенням про музеї при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України”.

Власний Статут про історико-краєзнавчий музей розроблено на основі чинного законодавства.

Положення затверджено директором Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 25 січня 2012 року.

2. Мета, головні завдання та зміст роботи історико-краєзнавчого музею

1. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико – культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродження та розбудови національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України.

2. Головними завданнями в роботі музею є сприяння удосконаленню навчально- виховного процесу; розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки учнівської молоді засобами позакласної , позашкільної роботи; розвитку її творчих інтересів до пошукової, науково- дослідницької роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України; допомога педагогічному колективу школи у провадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами; проведення культурно- освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

3. Історико-краєзнавчий музей проводить таку роботу:

· -організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;

· -систематично поповнює фонд шляхом проведення екскурсій;

· -організовує облік музейних предметів , забезпечує їх збереження;

· створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

· проводить освітньо – виховну роботу серед учнівської молоді і населення, організує та бере участь у районних заходах ;

· надає можливість використання матеріалів музею в навчально – виховному процессі та науково – дослідницькій роботі.

3.Створення та організація роботи музею

1. Профіль музею: історичний

2. Музей створено 9 травня 1989 року за Наказом № 47 по Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів від 9 травня 1989 року.

3. Вимоги Положення про музеї дотримуються.

4. Фонд музейних предметів зареєстровано в інвентарній книзі.

5. Приміщення окреме, ізольоване, обладнано стендами для експозицій, які забезпечують вивчення, експонування музейних колекцій.

6. Експозиції відповідають за змістом і оформленням сучасним вимогам.

7. Музей оснащено засобами пожежної сигналізації.

Робата музею проводиться за розкладом.

4. Керівництво роботою історико-краєзнавчого музею

1. За роботу музею відповідає керівник закладу освіти – директор Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

2. Директор школи призначає педагога, який здійснює безпосереднє керівництво роботою музею;

3. Встановлює надбавки педагогу за роботу в музеї в межах фонду заробітної плати;

4. Сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

5. виходить із пропозиціями морального заохочення педагога, який відповідає за роботу музею, про присвоєння йому почесних звань.

6. Робота музею організовується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею.

Рада музею:

· обирає голову і розподіляє обов”язки між членами ради;

· обговорює і затверджує плани роботи;

· заслуховує звіти про пошукову роботу;

· організовує підготовку громадських екскурсоводів, навчання активу;

· встановлює зв”язки з іншими пошуковими загонами;

· веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, плани роботи), вирішує інші питання пов’язані з діяльністю музею.

7. Загальне керівництво діяльністю історико-краєзнавчого музею при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює Міністерство освіти і науки України.

8. Облік і забезпечення збереження фондів

1. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі , яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника закладу освіти

2. Фонди музею поділяються на основні ( оригінальні) і допоміжні (схеми, діаграми, копії і т. д.).

3. Безпосередня відповідальність музейних зібрань покладається на керівника закладу освіти та на керівника музею.

5. Фінансування

1. Витрати , пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентаря,обладнання ,технічних засобів та оформлення музею проводяться за рахунок закладу освіти.

8. Заохочення

1. Учні , які відзначилися сумлінною роботою, заохочуються подякою, цінними подарунками дирекції школи.

9. Обов’язки керівника музею:

1. Розвивати пізнавальні інтереси і здібності школярів .

2. Своєю діяльністю сприяти розвиткові інтересу до історичної науки, пошукової діяльності.

3. Постійно підвищувати свою педагогічну майстерність, теоретичний і методичний рівень.

4. Довіряти учням , не принижуючи їх людської гідності, диференційовано підходити до кожного із них згідно іх інтересів, здібностей, запитів.

5. Дотримуватись статуту музею .

6. Дотримуватись вимог охорони праці, здоров’я учнів.

10. Зміни та доповненя Статуту, реорганізація та ліквідація музею

1. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються його власником у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2. Реорганізація або ліквідація музею проводиться за рішенням власника або за рішенням судових органів у порядку, передбаченому чинним законодавством України

3. Прийнято на засіданні ради історико-краєзнавчого музею 25 січня 2012 року.

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Макарівської райдержадміністраціїї Київської області

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

НАКАЗ

9 травня 1989 р. №47

«Про відкриття історико-краєзнавчого музею при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів»

З метою залучення молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу, увічнення пам'яті Героя Радянського Союзу контр-адмірала уродженця села Новосілки І.Х. Кучеренка відповідно із Законом України «Про музеї та музейну справу», «Положенням про музеї при закладах освіти системи Міністерства освіти і науки України», відповідно до Свідоцтва № Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про реєстрацію цього музею від року.

н а к а з у ю:

1. Відкрити при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів історико-краєзнавчий музей.

2. Призначити завідуючим музеєм Білоцького Миколу Миколайовича, покласти на нього відповідальність за збереження матеріалів та встановити йому доплату за завідування музеєм в розмірі 10%

Уніфікований паспорт

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

І.Повна назва музею ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ

ІІІ.Форма власності. КОМУНАЛЬНА

ІІ.Профіль музею. ІСТОРИЧНИЙ

ІУ.Засновник, власник. НОВОСІЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

У.Підпорядкування. ВІДДІЛ ОСВІТИ МАКАРІВСЬКОЇ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІІ

УІ.Заклад, що здійснює методичне керівництво. НОВОСІЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

УІІ.Статут. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ 25.01.2012 р. Методичною радою Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

УІІІ.Категорія за групою оплати праці.

ІХ.Керівний склад музею, телефон, факс.

Завідуючий Білоцький Микола Миколайович

Х.Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела).

заснован 9 травня 1989 р., Наказ №47 по Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

ХІ.Структура музею. Історико-краєзнавчий

ХІІ.Керівний склад музею

1. Завідуючий музеєм Білоцький М.М. -

ХІІІ.Персонал музею :

1) всього працівників 1

2) наукових працівників та екскурсоводів, з них:

3) мають вчений ступінь;

4) мають вищу фахову освіту 1

ХІУ. Нерухомі пам’ятки історії та культури у складі музею:

1).загальна кількість - , з них:

2)музеєфіковані

3) немузеєфіковані

ХУ. Характеристика музейного приміщення;

1) кімната в приміщенні школи;

2) спецпобудоване (автори, коли)

3) пам’ятки архітектури чи історії (короткі історичні відомості).

ХУІ. Технічний стан будівель:

належний стан.

ХУІІ. Площа музею:

1) загальна 18 кв.м.

2) експозиційна 8 кв.м.

ХУІІІ. Охорона музею:

1) сторожова охорона;

2) охоронно-пожежна сигналізація;

ХХ. Фонди музею:

1) загальна кількість одиниць збереження: 350

2) кількість музейних предметів основного фонду: 280

ХХІ. Характеристика експозиційних розділів:

назва розділу:

Геой Радянського Союзу контр-адмірал І.Х Кучеренко

Новосілки з глибини віків

Письменники рідного краю

ХХІІ. Режим роботи музею. Вівторок, Четвер, П’ятниця – з 10.00 – 16.00

ХХІІІ. Дата складання паспорта 25.01.2012 р.

Завідуючий музеєм М.М. Білоцький

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

при Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Складений комісією

Розсохач Л.І. – голова комісії

члени комісії: Українець Н.М. – методист РМК

Білоцький М.М. – завідуючий музеєм

Бондарчук Н.М. – заступник директора школи з ВР

Крижак Т.Ф. – вчитель історії

Висновки комісії

1. Назва музею ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

2. Профіль музею ІСТОРИЧНИЙ

3. Адреса закладу освіти, телефон, факс 08000 Київська область, с. Новосілки, вул Крупської, 2, тел. (факс) 5-15-45

4. Засновник музею НОВОСІЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

5. Дата заснування музею, № наказу 09.05.1989р., Наказ№47

6. Керівник музею, прізвище, ім’я та по батькові, посада, стаж роботи в музеї

БІЛОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, вчитель історії, 23 роки

7. Заклад, що здійснює методичне керівництво ( назва, адреса, телефон) НОВОСІЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ, с. Новосілки вул. Крупської, 2; тел. 5-15-45

8. Характеристика музейного приміщення ( кімната, декілька кімнат, окрема будівля; наявність фондосховища; загальна площа в м та окремо по кожній кімнаті; технічний стан приміщення)

КІМНАТА,ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 18кв.м., технічний стан ЗАДОВІЛЬНИЙ

9. Фонди музею загальна кількість експонатів за інвентарною книгою:

10. Стан обліку музейних предметів (наявність інвентарної книги; повнота та якість записів)

Інвентарна книга ведеться якісно

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (в сховищі) (ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок)

умови зберігання задовільні, охорона – нічний сторож та системи теленагляду.

12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої реекспозиції кількість експонатів основного фонду)

Герой Радянського Союзу контр-адмірал І.Х. Кучеренко

Новосілки з глибини віків

Письменники рідного краю

загальна кількість одиниць збереження: 350

кількість музейних предметів основного фонду: 280

13. Рівень художнього оформлення експозиції -професійне ; силами педколективу, учнів, потребує переоформлення

Частково-професійне, інше – силами педколективу та учнів

14. Характеристика просвітницької роботи

кількість екскурсій, учбових занять, масових заходів, виставок з 09.05.89р. - 86

15. Наявність документації музею ( статуту, інвентарної книги, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо)

В НАЯВНОСТІ

16. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний склад -7чол.

Голова ради музею – Форманюк Наталія

Члени Ради – Приймаченко Ірина

Купченко Анастасія

Нижник Богдана

Баленко Марина

Парака Василь

Заяць Майя

17. Режим роботи музею

Вівторок, Четвер, П’ятниця – з 10.00 – 16.00

18. Пропозиції комісії

Працювати над поповненням експозицій музею

Підписи

Розсохач Л.І.

Українець Н.М.

Білоцький М..М.

Коваленко Н.М.

Крижак Т.Ф.

М.П. 25..01.2012 р.

Кiлькiсть переглядiв: 1414

Коментарi