Доручення Голови Київської обласної державної адміністрації "Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області"

Наказ Департаменту освіти і науки КОДА від 13.12.2013 № 405 "Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області


Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №754/981/538/49 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді"

Методичні рекомендації щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо організації та проведення циклу уроків мужності у навчальних закладах Київської області

Наказ №353 від 17.12.2013 Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання у навчальних закладах району

Наказ № 274 від 17.11.2014 "Про затвердження програми та плану заходів щодо посилення національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Макарівського району"

Районна програма національно - патріотичного виховання учнів на період 2014-2018 р.р. та план заходів національно - патріотичного виховання відділу освіти Макарівської райдержадміністрації

Кожного ранку перед початком занять в усіх навчальних закладах Макарівського району здійснюється підняття державного прапора та виконання гімну України.

ЗВЕРНЕННЯ
учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності"
до державних діячів, керівників органів державного управління і місцевого само­вря­дування, керівників громадських організацій, науково-педагогічних працівників, освітян

Шановні освітяни, науковці, управлінці, працівники соціальних служб, пред­ставники громадських організацій, спілок, об'єднань та всі, кому небайдужа проблема патріотичного виховання громадян України!

Ми, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції "Патріо­тич­не виховання громадян України – передумова розвитку державності", КОНСТАТУЄМО, що нині, у період глобалізованого, інформаційного, техноло­гіч­ного та етнокультурного суспільства, доля людини, кожної нації, світової спіль­но­ти залежить від духовності й моральності особистості, її порядності та відпо­ві­даль­ності, рівня громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, на­роду, толерантного світогляду, сприйнятливості до культурного плюралізму, шаноб­ливого ставлення до інших культур і традицій, а також від визнання й забез­пе­чення у реальному житті прав людини, гідності та свободи як найвищої соціа­ль­ної цінності, створення сприятливих умов для самореалізації особистості в рідній краї­ні відповідно до її інтересів та можливостей, та, водночас, гідного пред­став­лення кожного народу у світовому співтоваристві.

Ми ВВАЖАЄМО, що актуальність патріотичного виховання юного поко­лін­ня в сучасності, у період становлення незалежної держави України, зумов­лю­ється процесом формування в Україні громадянського суспільства, станов­лен­ня єдиної нації, а, власне, патріотизм розуміємо як любов до Батьківщини, сво­го народу, турботу про своє і загальне благо, активне сприяння утверд­жен­ню України як суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної дер­жави, як готовність відстоювати її незалежність, захищати країну, власними спра­вами і зусиллями покращувати її соціально-економічний стан, бути відпо­ві­дальним за свою долю та державу.

Ми ВПЕВНЕНІ, що патріотичне виховання громадян забезпечить ціліс­ність на­роду України, його національне відродження, об’єднання різних етносів і регіонів краї­ни, соціально-економічний і демократичний розвиток України, роз­­будову та вдос­коналення суверенної правової держави і громадянського су­спіль­­ства, со­ціально-політичну стабільність у державі, гідне представлення на­шої країни у світі.

Ми ПЕРЕКОНАНІ, що патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для дер­жа­ви, оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить як повноцінний гар­мо­нійний індивідуальний розвиток особистості в державі, так і суспільства.

Ми УСВІДОМЛЮЄМО необхідність спільних дій усіх соціальних і дер­жав­них інститутів, організацій, об’єднань, органів місцевого самовря­ду­вання, за­со­­бів масо­вої інформації, творчих спілок, усіх, хто причетний до виховного про­цесу дітей і молоді.

Ми ЗАКЛИКАЄМО культурно-освітні та наукові установи, державні струк­тури, громадські об'єднання й організації відійти від використання си­с­те­ми шаблонних масових заходів впливу на особистість, що може призвести до формального патріотизму.

Ми АКЦЕНТУЄМО УВАГУ на необхідності патріотичного виховання на всіх ступенях освіти: дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої – та в системі позашкільної освіти.

Як першочергові заходи ПРОПОНУЄМО:

 • ініціювати перед Верховною Радою України розроблення законо­про­екту «Про патріотичне виховання громадян України»;
 • клопотати перед Кабінетом Міністрів України про затвердження Кон­цеп­ції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного вихо­ван­ня громадян на 2013-2017 роки, проект якої схвалено рішенням Колегії Мініс­тер­­ст­ва освіти і науки, молоді та спорту України;
 • виступити ініціатором розроблення, обговорення й прийняття загально­дер­жавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки;

на рівні обласної державної адміністрації та обласної ради:

 • створити творчу групу з розроблення регіональної програми патріотич­но­го виховання громадян на 2013-2017 роки;
 • підтримувати проекти історично-краєзнавчої, етнокультурної, соціаль­но-правової спрямованості, пропоновані для реалізації установами культури й осві­ти, дитячими й молодіжними громадськими організаціями;
 • проводити цілеспрямовану роботу щодо підготовки поліграфічних ви­дань пат­ріо­тичного змісту, а також соціальної реклами на вулицях населених пунк­тів області;
 • консолідувати зусилля всіх соціальних інститутів щодо формування в юно­­­го покоління почуття патріотизму, а саме: моральних, культурних, націо­наль­­них і загальнолюдських цінностей; здатностей активної підтримки і роз­вит­ку Ук­ра­їнської державності, дотримання Конституції України, збере­жен­ня єд­ності та ста­більності в українському суспільстві, його духовного, соціаль­ного та еко­номічного розвитку; дбайливого ставлення до національних ба­гатств, рід­ної при­ро­ди, пошани до історичної пам'яті, культури, мови, національних тра­ди­цій тощо;
 • створити на обласному телебаченні (радіо) постійно діючу програму «Хто ми? Чиїх батьків діти?», у якій всебічно висвітлювати духовну єдність поко­лінь, культуру та історію рідного краю, звичаїв, традицій усіх народів та етніч­них груп, які проживають в Україні;

на рівні місцевих органів державного управління та органів місцевого самовря­ду­вання:

 • розробити й затвердити місцеві (локальні) програми патріотичного ви­хо­­вання громадян України;
 • вибудовувати систему взаємодії державних та недержавних установ, гро­­­мад­ських організацій для розвитку національно-патріотичного виховання в освіт­ній системі міста/району (навчальні заклади різних типів і форм власності, клу­би, музеї, бібліотеки, центри й будинки творчості і культури, заклади фі­зич­ної культури і спорту тощо);
 • інформувати громадськість про досягнення і нововведення у сфері па­т­ріо­­тичного виховання через місцеві засоби масової інформації, конференції, збо­ри, інші форми;

на рівні регіонального (обласного) органу управління освітою, регіонального закладу післядип­лом­ної педагогічної освіти:

 • продовжити в подальшому практику проведення науково-практичних кон­­ференцій, присвячених національному, патріотичному та духовному вихо­ван­ню учнівської і студентської молоді;
 • ство­­рити на сайті Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної дер­жав­ної адміністрації та порталі КОІПОПК рубрики «Патріотичне ви­хо­вання дітей та молоді Київщини» для роз­мі­щення інформаційних, ана­лі­тич­них матеріалів, публікацій педагогів регіону;
 • розробити методичні рекомендації щодо активізації діяльності дитячих гро­мадських організацій з питання патріотичного виховання юного покоління;
 • визначити основні підходи до моніторингу якості патріотичного вихо­ван­ня в освіті регіону, міста/району, навчального закладу; визначити пара­мет­ри й критерії оцінювання сформованості патріотичних якостей особистості;
 • підготувати навчально-методичні видання щодо організації та змісту патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах;
 • вивчати й популяризувати серед освітянського загалу передовий педа­го­г­ічний досвід з питань формування громадянина-патріота України;

на рівні навчальних закладів:

 • активізувати форми масової патріотичної діяльності (пошукова робота, діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні свята, пов’язані із знаменними й пам’ятними датами тощо);
 • створювати кабінети (музеї) української історії і культури як центри форму­­вання культурно-історичної компетентності юного покоління;
 • активізувати роботу щодо створення світлиць рідного слова (автор ідеї – Стрілько В.В., автори концепції – КОІПОПК) та популяризувати передовий досвід діяльності музеїв українського слова у загальноосвітніх навчальних закладах Київщини (Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та Щасливський навчально-виховний комплекс Бориспільського району);
 • підтримувати діяльність товариств, гуртків юних дослідників-краєз­нав­ців, у яких засобами краєзнавства розвивати інтелектуальні й творчі здіб­нос­ті учнів, пошуково-дослідницьку роботу з історичного, географічного, літе­ра­тур­­ного краєзнавства, етнології, фольклору, екології тощо;
 • створювати умови для діяльності дитячих громадських об’єднань, орга­ні­­­за­цій, органів самоврядування на принципах добровільності, самостійності, реа­ль­них повноважень, що сприятиме розвитку особистісного потенціалу дити­ни, фор­му­ванню її духовно-моральних якостей, ініціативності, активної грома­дян­­ської позиції;
 • систематично висвітлювати напрацювання педагогів із питань патріо­тич­­ного виховання на освітніх сайтах, у засобах масової інформації, друко­ва­них виданнях тощо;

на рівні педагогічних працівників:

 • формувати в учнів первинне уявлення про свій рід, сім'ю, край, його іс­то­­ричне минуле і сучасне, національні народні звичаї, обряди, народну символіку;
 • розвивати в учнівської та студентської молоді почуття гордості та поваги до рідного краю, національної символіки, до народу, його мови, історії, культури, вихо­ву­ва­ти шанобливе ставлення до родини;
 • готувати свідомих та активних громадян, які добре розуміють свої пра­ва й обов’язки, готові до ви­рі­­шення проблем у реальному житті, можуть брати на себе суспільну відповідальність;
 • розвивати в учнів вміння проектувати своє майбутнє, усвідомлюючи свою причетність до долі України, її минулого, сьогодення, майбутнього;
 • продовжувати практику впровадження у навчально-виховний процес спец­­курсів і факультативів з українознавства, регіонального краєзнавства тощо;
 • оновлювати зміст навчальних предметів на основі доповнення його куль­тур­­но-історичною, духовно-моральною, політично-правовою складовими;
 • активно використовувати сучасні педагогічні технології, що сприяють роз­­витку позитивних якостей особистості, формуванню громадянської позиції учнів;
 • надавати методичну допомогу батькам щодо формування і розвитку в ді­­тей позитивного ціннісного ставлення до навколишнього середовища, залуча­ти бать­ків до різноманітної спільної суспільно корисної діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 133

Коментарi